ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مهندسين حسن امامي وداود عباسي از پرسنل معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت بهمراه دكترسيدحسين حسيني با ارائه دو مقاله ي كاربردي تحت عناوين " پايش وارائه روش انتخاب بهينه واقتصادي ترانسفورماتورهاي توزيع جهت آزمون گازكرومانوگرافي" و "‌ارزيابي بهبود كيفيت توان درشهرك صنعتي روي زنجان درحضور DG " به بيست ويكمين كنفرانس شبكه هاي توزيع برق موفق به پذيرش وارائه گرديدند.

گفتني است مقاله ي سيده ليلا اسماعيلي از همكاران اموربرق شرق شهرستان زنجان نيز تحت عنوان " بررسي تاثير عوامل انگيزشي ونوع انگيزش در رفتارهاي به اشتراك گذاري دانش ميان كاركنان با توجه به تئوري انگيزش خودمختاري" ( مطالعه موردي: منابع انساني شركت توزيع نيروي برق استان زنجان) در مجله ي معتبر ISI  ژورنال مديريت حسابداري با Impact:1.632 پذيرش وبه چاپ رسيده و در وب سايت Www.ISFR.net نيز منتشر شده است.