ورود به سایت

images.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، پس از بررسی های میدانی از سوی دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری نتایج ارزیابی های بعمل آمده در سه حوزه معاونت ها ، دفاتر مستقل و امورهای اجرایی استخراج و وضعیت حوزه های یاد شده رتبه بندی شد.

نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد و هدف نهایی نظام آراستگی پیشگیری از اتلاف است. این نظام شامل پنج شاخص ساماندهی ،نظم و ترتیب ،پاكیزه سازی ،استانداردسازی و انضباط بوده که تمامی واحدهای این‌شرکت در سالی که گذشت طبق این شاخص ها ارزیابی شد و درنهایت در حوزه معاونت ها به ترتیب: بهره برداری ودیسپاچینگ ، خدمات مشترکین ، مالی وپشتیبانی، منابع انسانی و برنامه‌ریزی و مهندسی در رده اول تا پنجم قرار دارند. همچنین در بخش دفاتر مستقل هیات مدیره رتبه اول ، حقوقی ورسیدگی به شکایات دوم ، حراست وامورمحرمانه سوم و روابط عمومی در جایگاه چهارم جای گرفتند. درحوزه آراستگی در امورهای شش گانه اجرایی : برق خرمدره رتبه نخست ، برق شمال رتبه دوم ، برق ابهر رتبه سوم ، برق غرب رتبه چهارم و برق شرق و شهرستان خدابنده مشترکا رتبه آخر را کسب کردند .