ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، همايش تجليل از صنايع همكار در طرح كاهش پيك بار تابستان 94 با حضور مديران و نماينده هاي كارخانه ها و صنايع بزرگ استان زنجان و به ميزباني معاونت فروش وخدمات مشتركين اين شركت برگزار گرديد و با اهداء 20ميليارد و 75ميليون ريال تخفيف و تشويق به بيش از شصت صنعت همكار در طرح ياد شده كه منجر به كاهش قابل توجه مصرف برق در زمان بحران پيك بار تابستان سال گذشته شدند تجليل وقدرداني بعمل آمد.

IMG_0069.JPGمنصور حسيني معاون فروش وخدمات مشتركين شركت توزيع برق استان زنجان با قدرداني از حضور شايسته در اين همايش و همكاري صميمانه صنايع در طرح هاي كاهش پيك بارمصرف برق تابستان ، گفت:  صنعت برق از جمله صنايع زير بنايي است كه گردش چرخ هاي اقتصادي ، توسعه صنعتي و تأمين رفاه اجتماعي به استمرار آن متكي است . از طرف ديگر با توجه به افزايش قابل  توجه مصرف انرژي الكتريكي به خصوص در سال هاي اخير و با وجود كمبودهايي كه در تأمين منابع لازم در اين زمينه به چشم مي خورد، لزوم تبيين و اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي بيش از پيش احساس مي شود. باتوجه به اينكه مشتركين صنعتي استان زنجان سهم 50درصدي مصرف انرژي برق استان را به خود اختصاص داده اند ، نقش عمده اي در كنترل پيك بار انرژي برق ايفا مي كنند.

وي افزود: ماهيت مصرف برق در بخش صنعت به گونه اي است كه اين بخش مي تواند در زمان پيك بار شبكه، حداقل بار و انرژي را استفاده كند و حداكثر مصرف خود را به زمان غير پيك بار شبكه منتقل نمايد. از طرف ديگر حساسيت مصرف كننده صنعتي نسبت به خاموشي ها و  قطع برق بيش از ساير مصرف كنندگان است . لذا منطقي است بارهاي صنعتي به منطقه اي حركت كنند كه حداقل امكان قطع انرژي برق وجود داشته باشد. بر اين اساس اعمال سياستهاي مديريت مصرف در بخش صنعت ضروري به نظر مي رسد .

IMG_0133.JPGمهندس قريشي مدير دفتر مديريت مصرف اين شركت نيز در گزارشي به تشريح وضعيت مصرف انرژي برق كشور درمقايسه با سايركشورها و دستورالعمل ها وبخشنامه هاي وزارت نيرو در طرح كاهش پيك بار تابستان 95 پرداخت و خاطر نشان كرد : رشد متوسط سالانه مصرف انرژي كشور در 10 سال گذشته، شش ونيم درصد بوده ،كه اين روند تا سال 1404 هجري شمسي مصرف انرژي كشور را به 3مليلياردو752ميليون معادل بشكه نفت خام مي رساند. در اين صورت با توجه به وضعيت كنوني توليد،  صادرات نفت خام كشور به صفر خواهد رسيد و درنهايت با ادامه ي همين روند مصرف انرژي درايران تا ده سال آتي جزو كشورهاي وارد كننده انرژي خواهيم شد. وي تصريح كرد: ار جمله دلايل افزايش رشد مصرف انرژي الکتريکی  در كشورمان : پایین بودن بهاي برق مصرفي ، فرسوده بودن تجهیزات صنعتي و وجود تکنولوژیهاي قدیمی ، افزایش جمعیت و توسعه شهر نشینی و تغییر الگوي مصرف ، افزایش مصرف انرژي بخش هاي صنعت و خدمات و همچنين اطمینان از وجود نفت و گاز تا سال هاي دور مي باشد كه ضروري است در اصلاح و ساماندهي  موارد ذكر شده تدبير ويژه اي انديشه شود.

IMG_0243.JPGقريشي در ادامه ي صحبت هاي خود به همكاري مشتركين صنعتي سراسر كشور در طرح كاهش پيك بار برق تابستان سال 94 پرداخت وگفت : تعداد صنايع همكار درسطح كشور 3882 مشترك صنعتي بوده كه از اين تعداد 3087 مشترك در طرح جابجايي تعطيلات و تعميرات كارخانه ها و  795 مشترك نيز در طرح ذخيره عملياتي  با كاهش ديماند مصرفي 1166 مگاوات (در روز اوج مصرف 20 تيرماه 94) مشاركت داشته اند و از مجموع 3087 مشترك صنايع همكار در طرح تعطيلات و تعميرات سالانه 2975 صنعت در حوزه توزيع منجر به كاهش ديماند 700 مگاوات از نياز مصرف شبكه سراسري كشور شده است. ايشان در ارتباط با فوايد اين همكاري گسترده در كشور گفت : با مساعدت و همراهي صنايع همكار در برنامه ي سه ماهه اجراي طرح كاهش پيك بار برق تابستان 1394  بيش از 980060 ميليون كيلووات ساعت صرفه جويي انرژي رخ داده و منافع اقتصادي حاصل شده نيز بيش از2 برابر سرمايه گذاري در حوزه صنعت برق است و نكته ي قابل تأمل اينكه از نتايج همكاري صنايع در اين طرح ، طبق ارزيابي هاي صورت گرفته در بخش زيست محيطي  كه صرفه جويي بيش از 980 هزار ميليون كيلوواتساعت انرژي  را نشان مي دهد و اين عامل منجر به كاهش قابل توجه گازهاي گلخانه اي بميزان 24 تن CH4، 847 هزار تن CO2، 183 تن SPM، 1634 تن CO، 8363 تن SO2 و 2443 تن NOX شده است.

IMG_0230.JPGوي در پايان به مشوق هاي ارائه شد هاز سوي وزارت نيرو اعم از تخفيف بيش از 854 ميليارد ريال به صنايع همكار در سطح كشور و نيز تخفيف و تشويق صنايع همكار استان زنجان ناشي از طرح تعطيلات و تعميرات سالانه در تابستان كه بالغ بر 11ميليارد و887ميليون ريال در سال 94 مي شد اشاره كرد و ادامه داد: بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه هاي وزارت نيرو در طرح كاهش پيك بار تابستان سال 95 ( در بازه ي زماني 15 خرداد تا 15 شهريور ماه) كه به سه صورت 1.طرح تعطیلات و تعمیرات سالانه صنایع  2.طرح ذخيره عملياتي صنایع  و3.بكارگيري مولدهاي اضطراري  در ساعات اوج مصرف اجرا خواهد شد تسهيلات ومشوق هاي خوبي در نظر گرفته شده است كه در صورت همكاري و عقد تفاهم نامه از سوي صنايع همكار بتوانيم تابستان بسيارگرم سالجاري كه مصادف با بحران افزايش مصرف انرژي برق مي باشد بسلامت گذر كنيم .

IMG_0185.JPGدر بخش ديگر اين همايش مهندس رضايي كارشناس ارشد مديريت مصرف برق اين شركت نيز جزئيات راهكار هاي مميزي انرژي در صنعت و كارخانه هاي بزرگ را برشمرد و چگونگي عقد تفاهم نامه و همكاري هاي في مابين را تشريح كرد.

در پايان مراسم از 65شركت و صنايع همكار در طرح كاهش پيك بار انرژي برق تابستان سال گذشته ي استان زنجان با اهداء تنديس ، لوح سپاس و تخفيف در قبوض برق مصرفي شان به ارزش 20ميليارد و75ميليون ريال قدرداني و تجليل شد. 

IMG_0043.JPG IMG_0190.JPG