ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با هماهنگی دفترآموزش وبرنامه ریزی این شرکت همایشی تحت عنوان "آشنایی پیمانکاران صنعت برق با نحوه دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی و حرفه ای " با تدریس کارشناسانی از اداره کل تعاون کار تعاون ورافه اجتماعی استان زنجان وحضور 85شرکت پیمانکاری برگزارشد.

 در همایش یادشده نیل به ایمنی شغلی مطلوب، با توجه به گستره و تکثر حوادث ناشی از کار در صنعت برق ، مورد توجه قرار گرفت . طبق صحبت های سخنرانان همایش گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی مدرکی است که  اخیراً توسط مرجع وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مستقل از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مطرح شده است و بر اساس قوانین و مقررات آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری مقرر شده که تمامی کارفرمایان بایستی قبل از هر گونه عقد قرارداد پیمانکاری با پیمانکاران خود ، ابتدا این گواهینامه صلاحیت ایمنی را از آنها بخواهد.

گفتنی است بخش اعظمی از فعالیت های اجرایی توزیع برق استان زنجان اعم از تامین برق ، طراحی ونظارت شبکه های توزیع ، کنتورخوانی و غیره توسط شرکت های پیمانکاری انجام می شود و ارتقاء صلاحیت ایمنی وحرفه ای ایشان ضرورت بسیاری دارد.