ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، پروژه تامين برق مجتمع 250واحدي مسكن مهر آسمان آبي در كوي پونك شهرستان زنجان بDSC00127.JPGا صرف اعتباري بالغ بر سه ميليارد و چهارصدوهفتاد ميليون ريال به بهره برداري رسيد.

با همت پرسنل اموربرق شمال شهرستان زنجان به منظور بهره برداري از اين‌پروژه يك باب ساختمان پست برق زميني با ظرفيت 500كيلوولت آمپر ، تابلوي برق 20كيلوولت هوشمند كنترل از راه دور ، 1695متر شبكه فشارضعيف زميني ، 203متر شبكه فشارضعيف هوايي و 57 متر شبكه فشارمتوسط زميني احداث شد.گفتني است با اتمام اين طرح آخرين مجتمع مسكوني مهر حوزه برق شمال زنجان برقرساني و ساكنين منطقه ازنعمت برق بهره‌مند شدند.